ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní informace o MŠ

 

 

Žádosti o přijetí dětí do MŠ primárně vyřizuje ředitelka ZŠ a MŠ Osvračín Mgr. Vlasta Pflugová!

 

Do MŠ budou přijímány pouze zdravé děti bez jakýchkoliv příznaků nemoci! 

  

 Základní škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace

 

Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání

Č. j.                                                                                                                            Platnost od 1. 9. 2019

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle provádějící vyhlášky č. 14/2005 a 43/20006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena následující pravidla:

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
  • Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst. 2).
  • Úplata je splatná nejpozději do 20. následujícího měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).
  • Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a prokážou tuto skutečnost potvrzením.
  • O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).
  • Pokud dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den v měsíci a je řádně omluveno, bude úplata O,- Kč.
  • Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není rozhodnuto o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a zákonní zástupci dítěte si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).
  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a v srpnu bude upřesněna podle provozu v mateřské škole. Výše úplaty nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu.

 

      V Osvračíně 30. 6. 2019                                                                                    Mgr. Vlasta Pflugová

                                                                                                                         ředitelka MŠ a ZŠ Osvračín