ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní informace ŠD 2023/2024

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Družina je umístěna v nově zrekonstruované místnosti základní školy v zadní části traktu. Je uzpůsobena volnočasovým aktivitám dětí. Je určena hrám a relaxačním činnostem. Tomu odpovídá i nábytek a ostatní vybavení. Děti zde mají hry, stavebnice a pracovní zázemí. Vše je přizpůsobeno tak, aby každé dítě mělo své pracovní místo. Družina ke svým aktivitám využívá i školní hřiště a  tělocvičnu. Činnost školní družiny zajišťuje jedna kvalifikovaná vychovatelka.

Naší snahou je vytvoření klidného a příznivého sociálního prostředí, činnost vycházející ze zájmu žáků a ohledem na věkovou přiměřenost, ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy, vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě školy.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. až 5. ročníku tzn. 6 – 11 let na základě přihlášky vyplněné zákonným zástupcem. Kapacita školní družiny je 30 žáků.

 

Základní škola a Mateřská škola Osvračín

Osvračín 188, 345 61 Staňkov

 telefon: 379427039, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Směrnice – Úplata za vzdělání ve ŠD

Č.j.:    /ZŠ

Účinnost od: 1. 9. 2021                                                           Spisový znak:

Změny:                                                                                      Skartační znak:

Vypracovala:

Mgr. Vlasta Pflugová, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Vlasta Pflugová, ředitelka školy

Projednáno: pedagogickou radou:

Dne: 31. 8. 2020

Směrnice nabývá účinnosti:

Dne: 1. 9. 2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Tato směrnice stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

Ředitelka Základní školy a mateřské školy v Osvračíně, podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a § 14 vyhlášky č. 74/2005  Sb., o zájmovém vzdělávání, ze dne 1. 9. 2005 a ve znění pozdějších předpisů v posledním znění vydává tuto Směrnici o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině, jako její vnitřní předpis a stanoví:

  • Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu.
  • Úplata za zájmové vzdělávání je zákonnou platbou
  • Úplata za zájmové vzdělávání za dané období je stanovena na 100,-Kč měsíčně

pro období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

  • Úplata je splatná do 17. následujícího měsíce a provádí se inkasem společně s platbou za stravu.
  • Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a zákonní zástupci si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do školní družiny
  • Po dobu letních prázdnin v měsíci červenci a v srpnu ředitelka školy úplatu neúčtuje.

 

  V Osvračíně dne    1. 2. 2024                                                                                                               Mgr. Jana Pluhařová, ředitelka ZŠ Osvračín

 

 

Informace k provozu ŠD ve školním roce 2023/2024

Provoz ŠD je od 11. 45 – 15.45 hodin.

Omlouvání dětí ze ŠD probíhá pouze písemně. Telefonické ani e-mailové omlouvání není možné!

Poplatek za ŠD (tzv. měsíční úplata za ŠD) je hrazen společně se stravným. Částka činí 100,-Kč. Žák, který navštíví alespoň jednou za měsíc školní družinu, platí celou částku. Po dobu letních prázdnin se úplata nehradí. Úplatu rovněž nehradí žák, který je řádně omluven a ani jednou v měsíci ŠD nenavštívil.