ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zápis do školy

 

Základní škola a Mateřská škola Osvračín

příspěvková organizace

Osvračín 188, 345 61

 

Č. j.: 11/2022

Datum: 22. 4. 2022

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Osvračín, příspěvkové organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona               č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole: Základní škola a Mateřská škola Osvračín, Osvračín 188,  345 61 od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito evidenčními čísly:

001 přijat/a

002 přijat/a

003 přijat/a

004 přijat/a

005 přijat/a

006 přijat/a

007 přijat/a

008 přijat/a

 

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné požadavky stanovené § 36 odst. 3 školského zákona (zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění),  §36 odst. 4 a 5 téhož zákona, kdy děti dosáhly požadovaného věku a zákonnými zástupci bylo požádáno o jejich zápis, rozhodla ředitelka školy o jejich zařazení do prvního ročníku základní školy.

 

V Osvračíně 22. 4. 2022

Mgr. Vlasta Pflugová, ředitelka školy