ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Akce ŠD

  

Plánované akce ŠD ve školním roce 2020/2021

podzimní trh pro veřejnost

exkurze do mlýna (ukázka keramiky)

exkurze do čističky osiv Chotiměř

přednáška o myslivosti (pan Šefčík)

přednáška o historii obce (pan Mařík)

návštěva místního hřbitova - uctění památky zesnulých - listopad

návštěva kostela - vánoční výzdoba

tvořivá dílnička s rodiči

barevný týden

ponožkový den

Den Země - úklid okolí školy

Den Dětí

Den s elektronikou

Den s oblíbenou hračkou

Den s oblíbenou knihou

Den se zvířaty

Drakiáda

Halloweenská párty

Malování na chodník

Maškarní rej

Mikulášská diskotéka

Noc s Andersenem

Piknik v přírodě

Plyšáková párty

Pyžamový den

Slet čarodějnic

Sportovní den

Bruslení a sáňkování

 

 CO BUDEME DĚLAT V DRUŽINĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

Celoroční činnosti:

 

 • Tematické vycházky do přírody
 • Rozvoj kamarádských vztahů, pomoc při práci
 • Základy první pomoci
 • Sebeobslužné činnosti
 • Ochrana životního prostředí
 • Dramatická výchova
 • Četba knih
 • Zpěv písní
 • Práce na PC a rozvoj dovedností v ICT
 • Komunikační hry
 • Deskové hry
 • Tvořívá dílna
 • Gymnastika
 • Zlepšování tělesné zdatnosti
 • Moderní hudba – poslech písní
 • Taneční prvky – nácvik tanců na vystoupení, Justdance
 • Základy 1. pomoci
 • Poučení o bezpečnosti při práci

 

Obsah konkrétních činností ve ŠD 2020/ 2021:

 

PODZIM PLNÝ BAREV:

Září:

 

Cíl vzdělávání: rozvoj charakterových vlastností, rozšiřování dovedností a vědomostí, seznámení a spolupráce v kolektivu, orientace v prostoru, seznámení s bezpečností a chováním žáků ve ŠD.

 • Seznámení s novými kamarády
 • Orientace ve škole a v okolí školy
 • Podzimní vycházky do přírody
 • Seznámení s vnitřním řádem školní družiny
 • Seznamovací hry
 • Vyrábíme z přírodnin
 • Sběr přírodnin
 • Poznávání hub
 • Výzdoba tříd
 • Vyrábění podzimních dekorací
 • Seznámení s novými kamarády
 • Drakiáda
 • Malování na chodník
 • Míčové hry a soutěže na hřišti

 

               

Říjen:        

Cíl vzdělávání: vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, rozšiřování a prohlubování znalostí o přírodě a ekologii, vytváření kladného vztahu k přírodě, ochrana přírody

 • Vítání podzimu – pozorujeme změny v přírodě
 • Ochrana přírody
 • Barevná příroda – poznáváme plody přírody
 • Plyšákový den – seznamování a hry s oblíbenými plyšáky
 • Jablkový den
 • Domečky pro podzimníčky
 • Vyrábíme skřítky podzimníčky
 • Hry na školním hřišti
 • Výrobky s podzimní tématikou

 

 

Listopad:       

Cíl vzdělávání: naučit se řešit složité situace, rozvoj myšlení a tvořivosti, rozvoj základních pohybových dovedností, udržování čistoty a pořádku, třídění odpadu, prohlubování znalostí o tradicích.

 • Halloween
 • Nácvik na vánoční besídku
 • Soutěž o nejhezčí strašidlo
 • Halloweenská diskotéka
 • Sběr kaštanů a žaludů
 • Den s oblíbenou hračkou
 • Dušičkové dekorace – návštěva místního hřbitova

 

BÍLÁ PANÍ ZIMA       

Prosinec:   

Cíl vzdělávání:  rozvoj kamarádských vztahů, rozšiřování a prohlubování znalostí o tradicích a zvycích, zlepšování obratnosti, zlepšování zručnosti a rozvoj tvořivosti a fantazie.

 • Pečeme perníčky a čaj
 • Píšeme dopis Ježíškovi
 • S čerty nejsou žerty – Mikulášská nadílka a diskotéka
 • Vánoční přání
 • Vánoční strom pro zvířátka v lese
 • Vánoční výzdoba
 • Výroba vánočních svícnů
 • Vánoční besídka + vánoční trh
 • Výroba dekorací na vánoční trh
 • Nácvik na vánoční besídku
 • Zpíváme koledy
 • Vánoční posezení u stromečku, rozdávání dárků

                             

 

Leden:

Cíl vzdělávání: rozšiřování slovní zásoby, procvičování jemné a hrubé motoriky, rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj ITC schopností a dovedností, rozvoj hbitosti, rozšiřování znalostí o přírodě

 • Zimní sporty – sáňkování, bobování, bruslení
 • Stavíme sněhuláky
 • Poznáváme ptáčky v krmítku
 • Krmení zvířátek – výroba lojových koulí
 • Družinový trh
 • Hry na PC

                   

Únor:

Cíl vzdělávání: rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie, rozšiřování znalostí o správné výživě, vést k dodržování pravidel při hrách a soutěžích, upevňování zásad hygieny.

         

 • Maškarní rej
 • Zimní radovánky na sněhu
 • Stopy ve sněhu
 • Pyžamový den
 • Den s elektronikou

 

ROZKVETLÉ JARO PLNÉ SLUNÍČKA

 

                   

Březen: rozvoj vyjadřovacích schopností, rozvoj myšlení a mluveného projevu, rozvoj zdravé soutěživosti, rozšiřování vědomostí a schopností práce s knihou, rozšiřování vědomostí o přírodě, rozvoj obratnosti, vytváření kladného vztahu k seniorům.

 • Jarní výzdoba
 • Noc s Andersenem
 • Probouzíme sluníčko – pozorujeme jarní proměnu přírody
 • Vítání jara - vyhánění zimy
 • Otevírání potoka
 • Barevný týden
 • Den s oblíbenou knihou
 • Setkání důchodců - vystoupení

                     

Duben: rozvoj znalostí o dopravních značkách pro chodce a pro cyklisty, získávání vědomostí při určování stromů a rostlin, rozvoj jemné motoriky, rozvoj myšlení a tvořivosti, podpora kladného vztahu k hudbě a k literatuře, naučit se řešit složité situace, péče o zeleň.

 • Tradice Velikonoc – povídáme si o svátcích jara
 • Zdobení vajíček a hledání zajíčka
 • Jarní osení + velikonoční výzdoba
 • Jarní procházky přírodou
 • Práce na školním pozemku
 • Den Země - uklízíme park a okolí školy
 • Velikonoce – vyrábíme přáníčka
 • Výroba velikonoční dekorace
 • Slet čarodějnic – vyrábíme čarodějnici
 • Rej čarodějnic – diskotéka
 • Duben- měsíc bezpečnosti
 • Výroba dárečků pro prvňáčky

                             

                   

Květen: udržování pořádku a čistoty, rozvoj pohybových dovedností a rozvoj obratnosti, vytrvalosti, rozvoj fantazie, péče o půdu, podpora tvořivosti, podpora rodinných vztahů

 • Výroba dárků pro maminky k svátku
 • Procházky do jarní přírody
 • Výrobky s jarní tématikou

 

VESELÉ A HRAVÉ LÉTO             

 

Červen: upevňování kamarádských vztahů, rozvoj fyzické kondice, rozvoj sportovních dovedností, získávání praktických zkušeností, vedení k samostatnosti, rozvoj fantazie, péče o domácí mazlíčky.

 • Den dětí
 • Družinový trh
 • Loučení se školním rokem
 • Těšíme se na prázdniny
 • Výlet
 • Zvířátkový den
 • Piknik v přírodě
 • Loučení se s páťáky + výroba tabla
 • Sportovní den
 • Pěší výlet po okolí