ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Plán práce ŠD

 

Co budeme dělat v družině?

Školní rok 2019 - 2020

 

BAREVNÝ PODZIM:

Září:              

 Seznámení s novými kamarády

 Výzdoba tříd

 Seznámení s vnitřním řádem školní družiny

 Podzimní vycházky do přírody

 Seznamovací hry

 Poznávání hub

 Zamykání řeky                     

                

Říjen:            

Přivítání podzimu

Barevná příroda – poznáváme plody přírody

Drakiáda

Plyšákový den

Vyrábíme z přírodnin

Den s knihou

Domeček pro skřítky

         

Listopad:       

Halloween

Nácvik na besídku

Soutěž o nejhezčí strašidlo – Halloweenská diskotéka

Sběr kaštanů a žaludů

Den s hračkou

                       

BÍLÁ ZIMA                 

Prosinec:      

S čerty nejsou žerty – Mikulášská nadílka a diskotéka

Píšeme Ježíškovi

Pečeme perníčky a čaj

Vánoční výzdoba

Vánoční přání

Vánoční strom pro zvířátka

Výroba svícnů

Vánoce v ŠD - posezení u stromečku, cukroví, dárečky

                 

Leden:           

Zimní sporty

Koulovaná

Krmení zvířátek

Družinový trh

                       

 

Únor:            

Maškarní rej

Zimní radovánky na sněhu

 Stopy ve sněhu

Pyžamový den

                       

ROZKVETLÉ JARO

 

Březen:         

Jarní výzdoba

Barevný týden

Vítání jara – odemykání studánky, vyhánění zimy

Probouzíme sluníčko – jarní proměna přírody, procházky do přírody

Noc s Andersenem

Nácvik na besídku na Setkání seniorů

                                           

Duben:           

Tradice Velikonoc – povídáme si o svátcích jara

Zdobení vajíček a hledání zajíčka

Jarní osení

Jarní procházky

Den Země - uklízíme park

Velikonoce – vyrábíme přáníčka

Čarodějnice – vyrábíme čarodu

Rej čarodějnic – diskotéka

měsíc bezpečnosti – běžné situace po cestě do školy i ze školy

                                                       

Květen:         

Výroba dárků pro maminky 

Mezinárodní den rodiny

Plavání

                       

VESELÉ A HRAVÉ LÉTO                

Červen:         

Den dětí

Těšíme se na prázdniny

Procházka do přírody

Družinový trh

Loučení se školním rokem

Zvířátkový den + piknik

Školní výlet

 

 

Denní rozvrh školní družiny 2019-2020

Pondělí

 Oběd

Zájmová činnost –

kroužek flétny

 Psaní úkolů, příprava a na vyučování, individuální  činnost, odchod domů

Úterý

Oběd

Zájmová činnost –

přírodovědný kroužek

Psaní úkolů, příprava a na vyučování, individuální  činnost, odchod domů

Středa

Oběd

       Zájmová činnost -                  Psaní úkolů, příprava a na vyučování, individuální  činnost,                                                                                      

   deskové hry + doučování            odchod domů

Čtvrtek

Oběd

    Zájmová činnost -

kroužek Šikovné tlapičky

Psaní úkolů a příprava a na vyučování, individuální činnost dětí, odchod domů

Pátek

Oběd

     Zájmová činnost –           

  sportovní kroužek +                 gymnastika

Psaní úkolů a příprava a na vyučování, individuální činnost dětí, odchod domů

 Rozvoj klíčových kompetencí

Září:

Cíl vzdělávání: rozvoj charakterových vlastností, rozšiřování vědomostí a dovedností seznámení a spolupráce v kolektivu, orientace v prostoru, seznámení s bezpečností a chování žáků v ŠD

Obsah: vycházky do přírody, práce s přírodninami, výtvarná kolektivní práce, zapojení do  celoroční hry, soutěž ve zpívání, seznamovací hry, orientace v okolí školy, čtení knih

 

Říjen:

Cíl vzdělávání: vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, rozšiřování a prohlubování znalostí o přírodě, vytváření kladného vztahu k přírodě, její ochraně, seznámení s turistickými značkami a uzly

Obsah: vycházky do přírody – ekologie, hry v přírodě, soutěže, kvízy, rébusy, sběr víček od pet lahví, výrobky z odpadového materiálu, výrobky s podzimní tématikou, videofilm

 

Listopad:

Cíl vzdělávání: naučit se řešit složité situace, rozvoj myšlení a tvořivosti, pěstování základních pohybových dovedností, udržování pořádku a čistoty, význam vody v životě člověka

Obsah: výtvarné práce zaměřené na vodu a vodní říši

pohybové hry, úklid třídy a her, akce zaměřené k Mikuláši, počítače, zimní výzdoba

 

Prosinec:

Cíl vzdělávání: cvičení zručnosti, rozvoj kamarádských vztahů, rozšiřování znalostí o vánočních tradicích a zvycích, zvyšování obratnosti

Obsah: výrobky s vánoční tématikou, hry v přírodě, poslech vánočních koled

 

Leden:

Cíl vzdělávání: rozvoj pohybu, hbitosti, rychlosti, rozšiřování slovní zásoby, procvičování jemné motoriky

Obsah: sportovní soutěže, kvízy a rébusy, výtvarné práce se zimní tématikou, četba dětské literatury, počítače, vycházky do přírody

 

Únor:

Cíl vzdělávání: rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie, vést žáky k dodržování pravidel při hrách a soutěžích, upevňování zásad hygieny a zdravého životního stylu

Obsah: karneval, videofilm, zdravý životní styl – soutěže, kvíz, výtvarná práce

 

Březen:

Cíl vzdělávání: rozvoj fantazie, rozvoj vyjadřovacích schopností, myšlení a mluveného projevu, zdravá soutěživost, rozšiřování znalostí o dětské literatuře, rozšiřování vědomostí o přírodě

Obsah: vycházky do přírody s určováním stromů a rostlin, beseda o knihách, sportovní hry, vědomostní hry, výtvarné zpracování vesmíru

 

Duben:

Cíl vzdělávání: prohlubování znalostí základních dopravních značek pro chodce a cyklisty, upevňování pravidel chování na komunikacích, podpora kladného vztahu k hudbě, získávání vědomostí a dovedností

Obsah: dopravní a sportovní soutěž, stopovaná, výtvarné práce a výrobky s jarní tématikou, jarní výzdoba, vycházky, písničky o jaru, práce s knihou

 

Květen:

Cíl vzdělávání: udržování pořádku a čistoty, péče o zeleň v okolí školy, rozvíjení pohybových dovedností, obratnosti, vytrvalosti a dobré kondice, rozvoj fantazie

Obsah: výlet, sportovní hry, práce na školní zahradě, výrobky ke Dni matek, vědomostní soutěž

 

Červen:

Cíl vzdělávání: upevňování kamarádských vztahů, vedení k samostatnosti, rozvoj sportovních dovedností, získávání praktických zkušeností

Obsah: vyhodnocení celoroční hry, sportovní soutěže, vycházky

Jednotlivé činnosti se mohou doplňovat, obměňovat a upravovat podle podmínek (věková skupina, počet účastníků atd.)