ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021

 

Základní škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace

Osvračín 188, 345 61 Staňkov

IČ 75005298

Telefon: 379 427 039

www.zsosvracin.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zřizovatelem je obec Osvračín.

 

Ředitelka školy: Mgr. Vlasta Pflugová

 

Složení školské rady od listopadu 2017:

předsedkyně školské rady – Jana Argmannová (za rodiče žáků)

členky školské rady – Mgr. Jana Srpová, DiS. (za pedagogické pracovníky)

                                   – PhDr. Julie Šebelová (za zřizovatele školy)

Složení školské rady od května 2021:

předsedkyně školské rady – Mgr. Jana Srpová, DiS. (za pedagogické pracovníky)

členky školské rady – Taťána Hrbáčková (za rodiče žáků)

                                   – PhDr. Julie Šebelová (za zřizovatele školy)

 

Základní škola

IZO 102004145

Škola má kapacitu 40 žáků. Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školu 23 žáků:

  1. třída (1., 2., 3. ročník) 4 žáci v 1. ročníku, 2 žáci 2. ročníku a 3 žákyně ve 3. ročníku;
  2. třída (4., 5. ročník) 7 žáků 4. ročníku a 7 žáků 5. ročníku.

 

Mateřská škola

IZO 107540380

Mateřská škola má kapacitu 28 žáků. Ve školním roce 2020/2021 mateřskou školu navštěvovalo 24 dětí.

 

 

Školní družina

IZO 115000305

Ve školním roce 2020/2021 bylo k pravidelné docházce ve školní družině zapsáno 18 žáků. Vzhledem k omezení v období pandemie COVID–19 mohli družinu od ledna do června 2021 navštěvovat pouze žáci I. Třídy (1., 2., 3. ročník), do družiny docházelo tedy 9 žáků.

Školní družina naplňuje školní vzdělávací program pro školní družinu. Součástí školní družiny byly tyto zájmové útvary (kroužky):

hra na flétnu (V. Pflugová), přírodovědný kroužek (J. Srpová), šikovné tlapičky (J. Srpová), sportovní hry a gymnastika (J. Srpová, L. Duchoňová), čtení (J. Srpová).

 

Školní jídelna

IZO 102604703

Školní jídelna má kapacitu 100 jídel. Aby byla využita kapacita, vaří jídelna nejen pro děti a žáky školy, ale i pro cizí strávníky.

 

Personální údaje

Ve školním roce 2020/2021 se na zabezpečení činnosti školy podílelo celkem                                       12 zaměstnanců.

 

Základní škola          

jméno

funkce

třída

Mgr. Vlasta Pflugová

ředitelka, učitelka

II. (4., 5. ročník)

Mgr. Dana Pavlasová

učitelka – nemoc 16. 12. 2019 – 18. 6. 2021, poté odchod do starobního důchodu

 

Mgr. Michaela Nathanská

učitelka

II. (1., 2., 3. ročník)

Mgr. Jana Srpová, DiS.

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

II. (4., 5. ročník)

 Mgr. Miroslava Budínová

zástup za dlouhodobou nemoc –

27. 1. 2020 – 30. 6. 2021

I. (1., 2., 3. ročník), II. (4., 5. ročník)

 

Mateřská škola

 

jméno

funkce

Jitka Faloutová

učitelka

Eliška Rumlová

učitelka

Štěpánka Nová

učitelka (1. 7. – 31. 8. 2021)

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

 

jméno

funkce

Jiřina Bozděchová

vedoucí kuchařka, odchod do starobního důchodu 31. 1. 2021

Blanka Pezlová

pomocná kuchařka, od 1. 2. 2021 vedoucí kuchařka

Jana Nebřenská

pomocná kuchařka od 1. 4. 2021, vedoucí ŠJ od 1. 4. 2021

Zuzana Šullerová

vedoucí ŠJ do 31. 3. 2021

Lucie Duchoňová

uklízečka, školnice

 

 

Vzdělávací program školy

Všichni žáci se učili podle ŠVP ZV Tvořivá škola, č. j. 98/2009, ŠVP PV

 

Hodnocení žáků

(údaje platné k 30. 6. 2021)

 

ročník

prospěli s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

1.ročník

4

0

0

2. ročník

2

0

0

3. ročník

3

0

0

4. ročník

4

3

0

5. ročník

5

2

0

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ve školním roce 2020/2021 se podle IVP vzdělávalo celkem 5 žáků.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci ZŠ se zúčastnili online webinářů souvisejících s distanční a především on-line výukou žáků 1. stupně.

 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Škola spolupracuje s SPC Horšovský Týn a PPP Domažlice.

Primární prevence na 1. stupni ZŠ je zahrnuta především ve vyučovacím předmětu prvouka, přírodověda, ale i v českém jazyce a výchovách. Preventivní strategie na 1. stupni je zaměřena především na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na oblast rodinné výchovy, mezilidských vztahů a základy etické a právní výchovy. Prevenci provádíme i tehdy, když nastane vhodná situace – např. dotazy dětí, problém ve třídě apod.

           

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Vzhledem k omezenému provozu v období pandemie COVID-19 nemohla škola ve školním roce 2020/2021 pořádat aktivity pro žáky ZŠ, pro děti MŠ ani pro širokou veřejnost. Všechny aktivity probíhaly pouze v rámci vyučování v jednotlivých třídách.

Akce ZŠ:

9/2020 – projekt Medová snídaně

12/2020 – Mikulášská nadílka

12/2020 – výroba vánočních svícnů

12/2020 – vánoční tvořivá dílna

12/2020 – posezení u vánočního stromečku

5/2021 – focení

6/2021 – dětský den (stopovačka)

6/2021 – projektový den v ZŠ a MŠ Blížejov

6/2021 – sportovní den

6/2021 – návštěva budoucích prvňáků v ZŠ

6/2021 – pěší výlet – Muzeum vah Křenovy

6/2021 – návštěva knihovny ve Staňkově (1., 2., 3. ročník)

6/2021 – rozloučení s žáky 5. ročníku

6/2021 – piknik na školní zahradě + den s domácími mazlíčky

 

Akce MŠ:

10/2020 – výroba podzimníčků

10/2020 – Halloween – strašidelný den v MŠ

12/2020 – Mikulášská nadílka, čertovská stezka

12/2020 – vánoční tvoření

2/2021 – maškarní karneval

4/2021 – velikonoční putování za vajíčkem

4/2021 – čarodějnický den

6/2021 - rozloučení s předškoláky

6/2021 – sportovní den

 

 

Provoz školy v období pandemie COVID-19 ve školním roce 2020/2021

V době, kdy byla ZŠ z rozhodnutí MZ ČR uzavřena, probíhala výuka všech ročníků distančně, od 2. listopadu 2020 on-line v aplikaci MS Teams.

 

 

mateřská škola

základní škola

14. 10. – 16. 11. 2020

běžný provoz

uzavřena – distanční výuka

18. 11. – 27. 11. 2020

běžný provoz

I. třída – běžná výuka

II. třída – distanční výuka

30. 11. – 18. 12. 2020

běžný provoz

běžná výuka

21. a 22. 12. 2020

uzavřena

volno před prázdninami

4. 1. – 26. 2. 2021

běžný provoz

I.třída – běžná výuka

II. třída – distanční výuka

1.3. – 10. 4. 2021

uzavřena – předškoláci distanční výuka

uzavřena – distanční výuka

12. 4. – 30. 6. 2021

běžný provoz

12.4. – 23.4. – pouze předškolní ročník a děti rodičů zaměstnaných v IZS

běžná výuka

 

Přijímací řízení do MŠ a ZŠ

Vzhledem k epidemiologickým opatřením byly zápisy do MŠ i ZŠ bez dětí i rodičů.                        Zápis do ZŠ proběhl od 1. 4. do 30. 4. 2020, zapsáno bylo 6 dětí, jedno dítě bylo zapsáno do 1. ročníku v červnu. Zápis do MŠ proběhl od 1. 5. do 31. 5. 2020, přijato bylo 6 dětí; 1 odklad povinné školní docházky.

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla ve škole žádná inspekční činnost.

 

Základní hospodaření školy

Hospodaření v roce 2020 skončilo ziskem – hospodářský výsledek 143,90 Kč byl vložen do rezervního fondu školy.

 

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů

Ve školním roce 2020/2021 byla podána žádost o dotaci Šablony III. – projekt, který bude realizován ve školním roce 2021/2022, byl schválen.

Ovoce do škol – díky zapojení do tohoto projektu dostávají žáci pravidelně čerstvou zeleninu a ovoce.

Mléko do škol – díky zapojení do tohoto projektu dostávají žáci pravidelně ve škole mléko.

Recyklohraní – školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem bateriií a použitých drobných elektrozařízení.

 

 

.

 

V Osvračíně 30. 9. 2021                                                                     Mgr. Vlasta Pflugová

 

Schválila školská rada v Osvračíně  dne