ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

 

Základní škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace

Osvračín 188, 345 61 Staňkov

IČ 75005298

Telefon: 379 427 039

www.zsosvracin.cz

pflugova.v @zsosvracin.cz

 

Zřizovatelem je obec Osvračín.

 

Ředitelka školy (do 30. 6. 2018): Mgr. Dana Pavlasová.

Na základě konkurzního řízení ze dne 18. 6. 2018 byla ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Osvračín jmenována Mgr. Vlasta Pflugová s účinností od 1. 7. 2018.

 

Složení školské rady od listopadu 2017:

předsedkyně školské rady – Jana Argmannová (za rodiče žáků)

členky školské rady – Bc. Jana Srpová, DiS. (za pedagogické pracovníky)

                                   – PhDr. Julie Šebelová (za zřizovatele školy)

 

                                  

Základní škola

IZO 102004145

Škola má kapacitu 40 žáků. Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školu 32 žáků.

V I. třídě (1., 2. ročník) bylo 8 žáků v 1. ročníku a 6 žáků v 2. ročníku.

Ve II. třídě (3., 4., 5. ročník) bylo 7 žáků 3. ročníku, 5 žáků 4. ročníku a 6 žáků 5. ročníku.

 

Mateřská škola

IZO 107540380

Mateřská škola má kapacitu 30 žáků. Ve školním roce 2017/2018 mateřskou školu navštěvovalo 18 dětí.

 

 

Školní družina

IZO 115000305

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2017/2018 30 žáků.

Školní družina naplňuje školní vzdělávací program pro školní družinu. Součástí školní družiny byly tyto zájmové útvary (kroužky):

hra na flétnu (V. Pflugová), informatika (J. Srpová), šikovné tlapičky (J. Machová, J. Srpová), sportovní hry (V. Pflugová), logopedická prevence - pro žáky 1. a 2. ročníku (J. Srpová).

 

Školní jídelna

IZO 102604703

Školní jídelna má kapacitu 100 jídel. Aby byla využita kapacita, vaří jídelna nejen pro děti a žáky školy, ale i pro cizí strávníky.

 

Personální údaje

Ve školním roce 2017/2018 se na zabezpečení činnosti školy podílelo celkem 12 zaměstnanců.

 

Základní škola          

jméno

funkce

třída

Mgr. Dana Pavlasová

ředitelka

I. (1., 2. ročník)

Mgr. Vlasta Pflugová

učitelka, vychovatelka ŠD

II. (3., 4., 5. ročník)

Mgr. Jitka Machová

učitelka, vychovatelka ŠD

 

Bc. Jana Srpová, DiS.

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

II. (3., 4., 5. ročník)

Zuzana Šullerová

asistentka pedagoga

I. (1., 2. ročník)

Mgr. Michaela Nathanská

učitelka (zástup za dlouhodobě nemocnou) 3. 1. – 30. 4. 2018

I. (1., 2. ročník)

Mgr. Miroslava Budínová

učitelka (zástup za dlouhodobě nemocnou) 14. 5. – 30. 6. 2018

I. (1., 2. ročník)

 

 

Mateřská škola

 

jméno

funkce

Jitka Faloutová

učitelka

Eliška Rumlová

učitelka

 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

 

jméno

funkce

Jiřina Bozděchová

vedoucí kuchařka

Blanka Pezlová

pomocná kuchařka

Zuzana Šullerová

vedoucí ŠJ

Lucie Horáková

školnice

 

 

Vzdělávací program školy

Všichni žáci se učili podle ŠVP ZV Tvořivá škola, č. j. 98/2009, ŠVP PV

 

Hodnocení žáků

 

ročník

prospěli s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

1.ročník

7

0

1

2. ročník

5

1

0

3. ročník

7

0

0

4. ročník

5

0

0

5. ročník

5

1

0

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ve školním roce 2017/2018 se podle IVP vzdělávalo celkem 5 žáků v ZŠ a 1 dítě v MŠ.

                                                                                     

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili celkem 6 akcí.

 

 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Škola spolupracuje s SPC Horšovský Týn a PPP Domažlice.

Primární prevence na 1. stupni ZŠ je zahrnuta především ve vyučovacím předmětu prvouka, přírodověda, ale i v českém jazyce a výchovách. Preventivní strategie na 1. stupni je zaměřena především na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na oblast rodinné výchovy, mezilidských vztahů a základy etické a právní výchovy. Prevenci provádíme i tehdy, když nastane vhodná situace – např. dotazy dětí, problém ve třídě apod.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Škola pořádá aktivity pro žáky ZŠ, pro děti MŠ i pro širokou veřejnost. Jsme školou otevřenou.

Akce ZŠ:

 1. 9. - Výlet do Prahy – Královský okruh
 2. 11. - O Šípkové Růžence – divadelní představení (kino Horšovský Týn)
 3. 11. – Půjdem spolu do Betléma – výstava betlémů, tvořivá dílna (Domažlice)
 4. 12. – Normálně nezpívám – hudební pořad (kino Horšovský Týn)
 5. 12. – Mikulášská nadílka
 6. 12. - výroba vánočních svícnů
 7. 12. - vánoční besídka – Putování do Betléma; vánoční trh (zámek Osvračín)
 8. 12. – Po strništi bos – český film (kino Horšovský Týn)
 9. 12. – Putování do Betléma – žáci vystoupili na farní zahradě ve Staňkově
 10. 1. – Zimní pohádka – Divadlo z Bedny
 11. 2. – beseda s pracovníky Zoo Plzeň
 12. 3. – vystoupení žáků ZŠ na setkání důchodců
 13. 3. – Putování za rybími obry s J. Vágnerem (kino Horšovský Týn)
 14. 3. – Noc s Andersenem – přespání žáků v budově školy spojené s aktivitami ke knize O pejskovi a kočičce
 15. 4. Co se děje kolem nás – Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů (kino Horšovský Týn)
 16. 4. focení
 17. 5. – 11. 5. – plavecký kurz Domažlice
 18. 6. – školní výlet – hrad Velhartice, stezkou okolo Werichovy chaty
 19. 6. – žáci 5. ročníku navštívili ZŠ v Blížejově
 20. 6. – sportovní den
 21. 6. - pěší výlet – okolí Osvračína
 22. 6. – Den se zvířátky, piknik na školní zahradě

 

Akce MŠ:

 1. 10. – Ať žijí strašidla (kino Horšovský Týn)
 2. 11. – O Šípkové Růžence (kino Horšovský Týn)
 3. 12. – Normálně nezpívám – hudební pořad (kino Horšovský Týn)
 4. 12. – Mikulášská nadílka
 5. 12. – vánoční besídka (zámek Osvračín)
 6. 12. – Kouzelník TÚ-TÚ (v MŠ)
 7. 1. Zimní pohádka – Divadlo z bedny
 8. 2. – Hastrmane – Tatrmane – pohádka (kino Horšovský Týn)

únor – Veselý Masopust v MŠ

 1. 3. – Čert a Káča – pohádka (kino Horšovský Týn)
 2. 3., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 13. 4. – návštěva solné jeskyně v Přešticích
 3. 4. - focení
 4. 4. – Čarodějnické dopoledne v MŠ
 5. 6. – sportovní dopoledne na zahradě MŠ

červen 2018 – pasování předškoláků (zámek Osvračín)

červen 2018 – vítání občánků

červen 2018 – stopovačka s plněním úkolů

 

V únoru 2018 si žáci ze ZŠ adoptovali v ZOO Plzeň varana (varan Mertensův) - adopce trvá do února 2019.

Ani nemocné děti nejsou našim žákům lhostejní – zakoupením výrobků Fondu Sidus, z. ú. byla vybrána částka 450,-Kč, která byla následně zaslána Fondu Sidus, z. ú.  na podporu nemocných dětí.

 

Přijímací řízení do MŠ a ZŠ

V dubnu 2018 proběhl zápis dětí do ZŠ. U zápisu byly 3 děti, přijaty byly 2, u 1 dítěte bylo rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky.

Zápis do MŠ proběhl v květnu 2018, přijaty byly 3 děti.

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve školním roce 2017/2018 neproběhla ve škole kontrolní šetření ČŠI.

 

Základní hospodaření školy

Hospodaření v roce 2017 skončilo ziskem – hospodářský výsledek  29 213,74 Kč byl vložen do rezervního fondu školy.

 

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů

Podpora výuky plavání na základních školách – dotace ve výši 7000,- Kč byla získána a využita na dopravu na plavecký výcvik.

Ovoce do škol – díky zapojení do tohoto projektu dostávají žáci pravidelně dotovanou zeleninu a ovoce.

Mléko do škol – díky zapojení do tohoto projektu dostávají žáci pravidelně dotované mléko.

Recyklohraní – školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem bateriií a použitých drobných elektrozařízení.

 

 

.

 

V Osvračíně 4. 10. 2018                                                   Mgr. Vlasta Pflugová

 

Schválila školská rada v Osvračíně 10. 10. 2018.