ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

 

Základní škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace

Osvračín 188, 345 61 Staňkov

IČ 75005298

Telefon: 379 427 039

www.zsosvracin.cz

pflugova.v @zsosvracin.cz

 

Zřizovatelem je obec Osvračín.

 

Ředitelka školy: Mgr. Vlasta Pflugová

 

Složení školské rady od listopadu 2017:

předsedkyně školské rady – Jana Argmannová (za rodiče žáků)

členky školské rady – Bc. Jana Srpová, DiS. (za pedagogické pracovníky)

                                   – PhDr. Julie Šebelová (za zřizovatele školy)

 

                                  

Základní škola

IZO 102004145

Škola má kapacitu 40 žáků. Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu 30 žáků.

Na počátku školního roku v I. třídě (1., 2., 3. ročník) byli 2 žáci v 1. ročníku, 7 žáků v 2. ročníku a 8 žáků ve 3. ročníku. V průběhu školního roku přestoupil 1 žák z 1. ročníku do ZŠ ve Staňkově a byla přijata jedna žákyně do 2. ročníku (přestup ze ZŠ Chotíkov)

Ve II. třídě (4., 5. ročník) bylo 7 žáků 4. ročníku a 6 žáků 5. ročníku.

 

Mateřská škola

IZO 107540380

Mateřská škola má kapacitu 30 žáků. Ve školním roce 2018/2019 mateřskou školu navštěvovalo 20 dětí.

 

 

Školní družina

IZO 115000305

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 30 žáků.

Školní družina naplňuje školní vzdělávací program pro školní družinu. Součástí školní družiny byly tyto zájmové útvary (kroužky):

hra na flétnu (V. Pflugová), přírodovědný kroužek (J. Srpová), vaření (J. Srpová, B. Pezlová), šikovné tlapičky (J. Srpová), sportovní hry a gymnastika (J. Srpová, L. Duchoňová).

 

Školní jídelna

IZO 102604703

Školní jídelna má kapacitu 100 jídel. Aby byla využita kapacita, vaří jídelna nejen pro děti a žáky školy, ale i pro cizí strávníky.

 

Personální údaje

Ve školním roce 2018/2019 se na zabezpečení činnosti školy podílelo celkem                                       11 zaměstnanců.

 

Základní škola          

jméno

funkce

třída

Mgr. Vlasta Pflugová

ředitelka, učitelka

II. (4., 5. ročník)

Mgr. Dana Pavlasová

učitelka

 I.(1., 2., 3. ročník)

Ing. Zdena Mundilová

učitelka

 

Bc. Jana Srpová, DiS.

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

II. (4., 5. ročník)

 Zuzana Šullerová

asistentka pedagoga

I. (1., 2., 3. ročník)

 Mgr. Miroslava Budínová

zástup za nemoc –

4. 2. 2019 – 1. 3. 2019

I. (1., 2., 3. ročník)

 

Mateřská škola

 

jméno

funkce

Jitka Faloutová

učitelka

Eliška Rumlová

učitelka

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

 

jméno

funkce

Jiřina Bozděchová

vedoucí kuchařka

Blanka Pezlová

pomocná kuchařka

Zuzana Šullerová

vedoucí ŠJ

Lucie Duchoňová

Uklízečka, školnice

 

 

Vzdělávací program školy

Všichni žáci se učili podle ŠVP ZV Tvořivá škola, č. j. 98/2009, ŠVP PV

 

Hodnocení žáků

 

ročník

prospěli s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

1.ročník

1

0

0

2. ročník

7

1

0

3. ročník

5

3

0

4. ročník

3

4

0

5. ročník

4

2

0

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ve školním roce 2018/2019 se podle IVP vzdělávalo celkem 6 žáků v ZŠ a 1 dítě v MŠ.

                                                                                     

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili celkem 11 vzdělávacích seminářů:

Faloutová Jitka – Spadla šiška na Františka (17. 10. 2018); Hry a cvičení s pohybem trochu jinak (17. 11. 2018); Pohádka jako motivace k přípravě vystoupení dětí pro rodiče (12. 11. 2018)

Mundilová Zdena – Hry v hodinách tělesné výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ (15. 4. 2019); Nápadník – výtvarné nápady a postupy (16. 5. 2019)

Pflugová Vlasta – Prvouka a vlastivěda není žádná těžká věda (12. 4. 2019); Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP (30. 5. 2019)

Rumlová Eliška – Jak vést děti v mateřské škole k sebeovládání a odpovědnosti za vlastní chování (11. 3. 2019); Problémové chování…co s ním? (7. 5. 2019)

Srpová Jana – Syndrom vyhoření u učitelů v základních školách, jeho příčiny a jaké jsou možnosti v rámci prevence (25. 10. 2018); Minidílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů (26. 3. 2019)

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Škola spolupracuje s SPC Horšovský Týn a PPP Domažlice.

Primární prevence na 1. stupni ZŠ je zahrnuta především ve vyučovacím předmětu prvouka, přírodověda, ale i v českém jazyce a výchovách. Preventivní strategie na 1. stupni je zaměřena především na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na oblast rodinné výchovy, mezilidských vztahů a základy etické a právní výchovy. Prevenci provádíme i tehdy, když nastane vhodná situace – např. dotazy dětí, problém ve třídě apod.

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Škola pořádá aktivity pro žáky ZŠ, pro děti MŠ i pro širokou veřejnost. Jsme školou otevřenou.

Akce ZŠ:

 1. 9. – Dopravní výchova – teoretická část (4. a 5. ročník)
 2. 10. – Dopravní výchova – praktická část (Dopravní hřiště Domažlice – 4. a 5. ročník)
 3. 10. – O Křišťálovém srdci (kino Horšovský Týn)
 4. 11. – Výstava ke 100. výročí vzniku republiky (Staňkov)
 5. 12. – Mikulášská nadílka
 6. 12. - výroba vánočních svícnů
 7. 12. - vánoční besídka; vánoční trh (zámek Osvračín)
 8. 12. – Čertí brko – česká pohádka (kino Horšovský Týn)
 9. 2. – Čarodějnický učeň (divadelní představení - kino Horšovský Týn)
 10. 4. – Planetárium Plzeň (4. a 5. ročník)
 11. 4. – Dopravní výchova – teoretická část (4. a 5. ročník)
 12. 4. – Pyšná princezna (divadelní představení – kino Horšovský Týn)
 13. 4. – Noc s Andersenem – téma: Staré řecké báje a pověsti
 14. 5. – Bezpečný pes
 15. 5. – Dopravní výchova – praktická část (Dopravní hřiště Domažlice – 4. a 5. ročník)
 16. 5. – školní výlet – Koněpruské jeskyně, Medvědárium Beroun
 17. 6. – návštěva ZŠ Blížejov (4. a 5. ročník)
 18. 6. – divadelní představení Léto – divadlo Letadlo
 19. 6. – výlet na Čerchov
 20. 6. – sportovní den
 21. 6. – pěší výlet (okolí Osvračína)
 22. 6. – Den se zvířátky, piknik na školní zahradě

 

Akce MŠ:

září - podzimníčci (spolupráce s rodiči)

          divadelní představení – Vodnická pohádka

říjen – O křišťálovém srdci – divadelní představení (kino Horšovský Týn)

            strašidlácký den

listopad – solná jeskyně Přeštice

                  divadelní představení Vánoční čas (kino Horšovský Týn)

                  zavírání lesa

prosinec – cesta za čertem do pekla (Mikulášská nadílka)

                   divadelní představení Vánočka

                   vánoční besídka (zámek Osvračín)

                  zdobení stromečku pro zvířátka

leden – divadelní představení Sněhurka

únor – Čarodějnický učeň – divadelní představení (kino Horšovský Týn)

             masopustní veselí (v MŠ)

březen – vítání jara

duben – Pyšná princezna – divadelní představení (kino Horšovský Týn)

               čarodějnický rej

květen – Bezpečný pes

                návštěva u p. Šefčíka (hospodářství)

červen – Den dětí (v MŠ)

                výlet vlakem do Staňkova

                divadelní představení divadla Letadlo

                rozloučení s předškoláky

 

 

V únoru 2019 si žáci ze ZŠ prodloužili adopci  varana (varan Mertensův) v ZOO Plzeň - adopce trvá do února 2020.

 

Přijímací řízení do MŠ a ZŠ

 1. dubna 2019 proběhl zápis dětí do ZŠ. Zapsány a přijaty byly 3 děti.

Zápis do MŠ proběhl v květnu 2018, přijato bylo 7 dětí.

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ve škole kontrolní šetření ČŠI.

 

Základní hospodaření školy

Hospodaření v roce 2018 skončilo ziskem – hospodářský výsledek 13 358,61 Kč Kč byl vložen do rezervního fondu školy.

 

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů

Ovoce do škol – díky zapojení do tohoto projektu dostávají žáci pravidelně čerstvou zeleninu a ovoce.

Mléko do škol – díky zapojení do tohoto projektu dostávají žáci pravidelně ve škole mléko.

Recyklohraní – školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem bateriií a použitých drobných elektrozařízení.

 

 

.

 

V Osvračíně 30. 9. 2019                                                   Mgr. Vlasta Pflugová

 

Schválila školská rada v Osvračíně